Nieuwe ideeën over lokaal bestuur

Nieuwe ideeën over lokaal bestuur

by koen
Deze samenleving biedt steeds meer mogelijkheden voor eigen ideeën en initiatieven van inwoners. Gemeenten en politici zijn dit nog niet gewend en ervaren deze betrokkenheid soms als lastig. Op veel plekken wordt daarom nagedacht over de nieuwe rol van de gemeente en de politiek. Het is echter onomkeerbaar dat burgerparticipatie en burgerinitiatieven steeds belangrijker gaan worden.

Wat is burgerparticipatie?

Burgerparticipatie is een verzamelterm voor de samenwerking tussen overheid en burgers. Het is het samen met belanghebbenden ontwikkelen van beleid of af en toe het gezamenlijk uitvoeren ervan.
Eigenlijk is burgerparticipatie al achterhaald. De tijd dat de burger door de gemeente wordt uitgenodigd om in een zaaltje, onder leiding van een consultant, mee mag denken over door de gemeente voorgekauwde beleidsplannen is wel voorbij.

Overheidsparticipatie

Overheidsparticipatie is een benadering vanuit de burger. In plaats van dat de gemeente met een bijna kant-en-klaar voorstel komt is het nu de inwoner die initiatief neemt. Op het moment dat er vanuit de inwoners een idee of initiatief komt moet de gemeente hierop reageren.
Niet door in een kramp te schieten en bijvoorbeeld direct te verwijzen naar bestemmingsplannen of een tekort aan financiën.

Communicatie

Doordat er sprake van is van verschillende benaderingen kan er al snel een miscommunicatie ontstaan. Misschien voelt de raad zich in hun verantwoordelijkheid aangetast, de ambtenaar in zijn deskundigheid en de burger in zijn gedrevenheid. Het is de kunst om deze kwaliteiten samen te brengen zodat initiatieven op een passende wijze gerealiseerd kunnen worden.

Gemeenteraad van de Toekomst

Het huidige systeem van gemeenteraden lijkt achterhaald. Er wordt nagedacht over andere vormen van lokaal bestuur. Enige tijd geleden is er een Gemeenteraad van de Toekomst, bestaande uit verschillende belanghebbenden, geweest die voorstellen heeft gedaan voor bestuurlijke vernieuwing. Ondanks verschillende kleinere initiatieven is er nog geen grote kanteling naar een gemeenteraad 2.0 zichtbaar.

Samen kom je verder

Vanuit verschillende rollen heb ik aan nieuwe initiatieven meegewerkt zoals een burgerjury, een burgervisitatie en het opzetten van ‘Kulturhuser’. Deze ervaring wil ik graag met burgers en politiek delen.

Jan Finkenflügel
Bestuurlijk vernieuwer

“Ik help burgers en politici om samen nieuwe initiatieven te ontwikkelen en realiseren.”

Top